Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelna

Beata Waligórska-Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – doktor habilitowana nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2014 roku jest kierownikiem Zakładu Komparatystyki Literacko-Kulturowej, pełni także funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich. Ukończyła filologię rosyjsko-angielską na UAM oraz podyplomowe studia filmoznawcze w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Autorka (bądź współautorka) 5 monografii: Literackie konstelacje (w) twórczości Andrieja Zwiagincewa (2022), Współczesne kino rosyjskie w obliczu traum wojennych. Kontekst literacki i kulturowy (2020), Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej (2017), „Sacrum” w drodze. „Moskwa-Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa i „Pulp Fiction” Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania (2013), „Sceniczny gest” w sztuce A. P. Czechowa „Mewa” i „taniec wyzwolony” jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej (2009). W latach 2004-2005 pracowniczka Northwestern University (IL, USA).

Stypendystka fundacji Archimedes (Uniwersytet w Tartu, Estonia) oraz laureatka programu Academic Visitors Scheme (University College London). Tłumaczka kilku książek na język polski (m.in. książki Charlotte Zeepvat Zmierzch Romanowów. Ostatni wiek imperialnej Rosji). Jest członkinią Executive Committee European Society of Comparative Literature, pełni funkcję Associate Editor w redakcji czasopisma COMPLIT: Journal of European Literature, Arts and Society (wydawanego przez Classiques Garnier). Należy także do Komisji Slawistycznej Polskiej Akademii Nauk (oddział w Poznaniu), Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Jej zainteresowania badawcze związane są przede wszystkim z komparatystyką interdyscyplinarną, literaturą rosyjską okresu modernizmu i postmodernizmu oraz współczesnym kinem rosyjskim.

ORCID ID: 0000-0002-0433-9920


Członkowie redakcji

Wawrzyniec Popiel-Machnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor tematyczny – literaturoznawstwo) – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny związany jest z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskich, w którym pełni funkcję wicedyrektora do spraw nauki i kierownika Zakładu Literatury Rosyjskiej. Jest autorem trzech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych literaturze rosyjskiej XX i XXI wieków. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog”. W Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich jest opiekunem Wschodniosłowiańskiego Koła Naukowego, jest wiceprzewodniczącym Komisji Slawistycznej PAN – oddział w Poznaniu, a także jest członkiem Rady Wydawniczej Wydziału Neofilologii UAM. Pełnił funkcję kierownika projektu badawczego  NCN, nr 2013/11/B/HS2/02814: „”Podróże nieodkryte”. Nieopublikowane dzienniki Bronisława Grąbczewskiego jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego”. Jego „pograntowa” publikacja: Podróże nieodkryte: dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2017, LXIII, [1], 595 s. + 5 map. ISBN: 788323231912 (współautorzy: A. Pleskaczyński, K. Pleskaczyńska) zdobyła nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę akademicką w roku 2018. Wypromował 4 doktorantów i  143 magistrantów.

ORCID ID: 0000-0002-3097-2615


Aurelia Kotkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, redaktor tematyczny – komparatystyka literacko-kulturowa) – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Katedrze Literatury Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, literaturoznawca. Zajmuje się historią literatury rosyjskiej XX wieku w aspekcie przemian kulturowych oraz dyskursu pamięciowego. Autorka monografii Nowy człowiek Michaiła Zoszczenki. Trylogia: „Przywrócona młodość”, „Niebieska księga”, „Przed wschodem słońca”. Jest członkinią Komisji Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Moskwie, a także z Rosyjską Akademią Nauk i Muzeum Literatury „XX wiek” w Sankt Petersburgu.   

ORCID ID: 0000-0003-4210-4257

Więcej informacji dotyczących dorobku naukowego można znaleźć na stronie:

https://in.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/39/2019/11/Dorobek-nauk.-dydakt.-organiz.-A.-Kotkiewicz.pdf


Bożena Hrynkiewicz-Adamskich (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor tematyczny – językoznawstwo) – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniona w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wcześniej związana z Katedrą Orientalistyki. Ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej oraz językoznawstwa i informacji naukowej w UAM. Rozprawę doktorską i habilitacyjną poświęciła zagadnieniom antroponimii staroruskiej. Jej zainteresowania naukowe i badawcze to: językoznawstwo ogólne i slawistyczne, onomastyka (w szczególności historyczna i kulturowa), leksykologia, leksykografia. Najważniejsze prace: Материалы для словаря древнерусских личных именований. Указатель к актам Соловецкого монастыря 1479–1584 гг. (2001), cykl artykułów Антропонимия Севера России конца XV–XVI века wydany na łamach czasopisma „Onomastica”, Rosyjsko-polski słownik innowacji leksykalnych (2005), Siedemnastowieczne imiennictwo osobowe północnej Rosji na tle lokalnej kultury (2012), cykl artykułów Драгоценности Рюриковичей по памятникам письменности opublikowany w czasopiśmie „Studia Rossica Posnaniensia”. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Komisji Slawistycznej Oddziału PAN w Poznaniu. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

ORCID ID: 0000-0002-9589-841X


Roman Szubin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor językowy) – doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Urodził się w 1973 roku w Erywaniu (Armenia). Jest absolwentem Erywańskiego Uniwersytetu Państwowego.  Do 2010 roku pracował w wielu elitarnych placówkach edukacyjnych Armenii: Uniwersytecie „Gladzor”, Erywańskim Uniwersytecie Państwowym, Uniwersytecie Rosyjsko-Ormiańskim („Słowiańskim”), w których prowadził zajęcia z Literatury rosyjskiej i Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego dla różnych specjalizacji. Od 2011 roku pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – głównym przedmiotem, który prowadzi, jest Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego. Jego istotnym osiągnięciem dotyczącym tego przedmiotu jest opracowanie i wdrożenie programu aspektu dydaktycznego Stylistyka naukowa. Jest autorem około 60 publikacji naukowych z zakresu onomastyki literackej, twórczości A. Czechowa, W. Szukszyna i M. Priszwina, hermeneutyki literackej, współczesnej literatury rosyjskej.

Najważniejsze publikacje:

  1. «Егор» в литературе ХХ века, [в:] Русская литература в меняющемся мире. Сборник статей, под ред. Татьяны Геворкян, Ереван: Издательство РАУ, 2006, с. 207–220.
  2. Об одной анаграмме в рассказе А.П. Чехова «Дама с собачкой», [в:]Acta Polono-Ruthenica XVI, 2011, 241–252.  
  3. Tłumacz contra twórcy. Kreatywność w hermeneutyce Wardana Hayrapetiana, [w:] Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistecznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”, pod redakcją Haliny Chałacińskiej i Beaty Waligórskiej-Olejniczak, Poznań 2014, s. 153–167.
  4. Samotność jako forma Inności w hermeneutycznej interpretacji (Fjodor Dostojewski, Lev Tołstoj, Władimir Nabokow, Wasylij Szukszyn), [w:] Samotność – aspekty, konteksty, wymiary. Pod redakcją Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Siglowy, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, tom 2, s. 95–107.
  5. Герменевтические подступы к русской литературе, [в:] Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog,  № 6, Poznań 2016, с. 245–257.

ORCID ID: 0000-0002-7603-5336


Svetlana Kirschbaum (Ruhr-Universität Bochum, Niemcy; redaktor językowy) – studiowała slawistykę i politologię w Ratyzbonie i Trieście. Obroniła rozprawę doktorską w dziedzinie filologii słowiańskiej na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Jej rozprawa doktorska została poświęcona prorosyjskiemu projektowi medialnemu z lat 1820-1840 w prasie niemieckiej (Apologien Russlands. Ein russisch-deutsches Presse-Projekt (1820-1840) und dessen Gestalter Fedor I. Tjutčev und Friedrich L. Lindner. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2015). Jako postdoc uczestniczyła w projekcie naukowo-badawczym pt. „Дискурсы свободы в русской истории идей” Instytutu Kultury Rosyjskiej im. Łotmana Uniwersytetu Ruhr w Bochum (О границах свободы// Этическая мысль, № 17 (1), 2017, 70-79; DieFreiheitzulesenundzuforschen. Die Interferenz des Intelligencija- und Freiheitsdiskurses in (k)einem Vortrag von Jurij Levin über Osip Mandel’štam // Hanshew, Kenneth/ Koller, Sabine/ Prunitsch, Christian (Hg.), Texte prägen. Festschrift für Walter Koschmal. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017, 373–390). Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie (język rosyjski) i Uniwersytetu Ruhr w Bochum (język niemiecki).


Konrad Rachut (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz, redaktor statystyczny) 

ORCID ID: 0000-0002-3019-0592