Zasady etyczne

Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia przestrzega zasad etycznych i procedur zalecanych przez COPE (Committee on Publication Ethics) i wydawnictwo Elsevier.

Przyjmujemy do druku wyłącznie oryginalne artykuły, prezentujące w rzetelny, obiektywny i uczciwy sposób wyniki badań przeprowadzonych przez autorów zgłaszających tekst do publikacji. Nie akceptujemy tekstów wcześniej publikowanych (w całości lub fragmentach) w czasopismach polskich bądź zagranicznych. Każdy cytat lub twierdzenie odwołujące się do tez lub wyników badań innych autorów powinno odsyłać do publikacji, w których zostały one sformułowane. Należy również podać informacje o źródłach finansowania, jeśli wyniki badań zostały przygotowane na zlecenie bądź dzięki finansowemu wsparciu instytucji publicznych lub prywatnych. Autorstwo publikacji ogranicza się od osób, które wniosły oryginalny i znaczący wkład w sformułowanie koncepcji badań, opracowanie metod i realizację pomysłu badawczego. Nieetyczne jest zgłaszanie tekstów, zawierających wyniki badań osób, których nazwiska zostały celowo pominięte, a ich znaczący wkład w powstanie publikacji pozostał nieujawniony (ghostwriting) bądź też dopisywanie do listy autorów osób, które nie przyczyniły się istotnie do realizacji prezentowanych badań (autorstwo grzecznościowe/guest authorship).

Obowiązki autorów

Złożenie tekstu do publikacji wiąże się z obowiązkiem podpisania umowy (link do pobrania umowy autorskiej), w której autorzy składają oświadczenie o własnym, oryginalnym wkładzie w powstanie prezentowanych wyników badań. W przypadku publikacji, przygotowanych przez więcej niż jednego autora, każdy z autorów zobowiązany jest określić wkład w powstanie tekstu i udzielić zgody na jego opublikowanie poprzez podpisanie wspomnianej umowy. Działania te mają na celu wyeliminowanie opisanych wyżej praktyk ghostwriting i guest authorship, jak również zapobieganie przypadkom plagiatu.

Jeśli składany do publikacji tekst zawiera ilustracje, ryciny bądź zdjęcia, to autor odpowiedzialny jest za uzyskanie zgody od twórców wyżej wymienionych materiałów na ich przedruk lub publikację. Dotyczy to również stron internetowych, z których mogą pochodzić materiały. W każdym wypadku należy podać źródło zamieszczonych materiałów.

Podpisując umowę autor deklaruje, że zgłoszony przez niego tekst nie był wcześniej publikowany w kraju bądź za granicą. Autor zobowiązany jest do przygotowania tekstu zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi, opisanymi na stronie czasopisma, do uwzględnienia uwag recenzentów w ostatecznej wersji składanego tekstu, a także do ścisłej i terminowej współpracy z redaktorem naukowym tomu i sekretarzem czasopisma. Autor zobowiązuje się również zweryfikować końcową wersję artykułu, przysłaną przez Wydawcę po zakończeniu procesu edycji i łamania tekstu (korekta autorska).

Obowiązki redakcji

Przyjmując zgłoszenie tekstu do publikacji redakcja zobowiązuje się do terminowego podjęcia decyzji w sprawie skierowania tekstu do recenzji oraz zawiadamiania autora o kolejnych etapach procesu wydawniczego zarówno w przypadku akceptacji, jak i odrzucenia tekstu.

Redakcja przestrzega zasad poufności i uczciwości, opisanych na stronie internetowej czasopisma. Teksty na łamach czasopisma udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons.

Procedura antyplagiatowa

W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, redakcja we współpracy z recenzentami i wydawcą realizuje rzetelną i wieloetapową procedurę ich oceny w oparciu o dostępne narzędzia i raporty antyplagiatowe, m.in. program Similarity Check.

Członkowie Zespół Redakcyjnego w ramach posiadanych kompetencji pomagają autorom i recenzentom demaskować (potencjalne) konflikty interesów, zobowiązani są również przedsięwziąć odpowiednie działania, jeśli pogwałcone zostaną wymienione wyżej standardy etyczne. W przypadku wykrycia przypadków plagiatu, ghostwriting lub guest authorship tekst zostaje bezwzględnie odrzucony, zawiadamia się jego autora o zaistniałej sytuacji z prośbą o wyjaśnienie i wycofanie tekstu. Jeśli autor nie podejmie zalecanych przez redakcję działań, to zawiadamiana jest również instytucja, w której jest on afiliowany, a następnie wydawnictwa i towarzystwa naukowe.

Obowiązki recenzentów

Podejmując się recenzowania artykułu, recenzenci zobowiązują się respektować terminowość przygotowania oceny tekstu, zachować tajność treści recenzji oraz obiektywność i rzetelność naukową w trakcie jej sporządzania. Recenzenci współdziałają z Zespołem Redakcyjnym w celu wyeliminowania nieetycznych praktyk publikacyjnych. Więcej informacji na temat procedury recenzowania na tej podstronie.

Konflikt interesów

Wszystkie strony zaangażowane w proces wydawniczy: autorzy, recenzenci, członkowie redakcji zobowiązane są poinformować Redaktor naczelną o potencjalnym lub faktycznym konflikcie interesów, tj. o zależności finansowej lub osobistej od innych osób lub organizacji. Zależność ta dotyczy sytuacji, związanych z wpływem na rzetelną i obiektywną ocenę jakości prezentowanych badań.

Tekst oświadczenia autora

Oświadczenie Autora

1. Autor oświadcza, że jest twórcą utworu, który przekazuje do wydania w czasopiśmie pt. Studia Rossica Posnaniensia zwanego dalej „Utworem” i opisanego w następujący sposób:

tytuł:

język utworu (właściwy podkreślić):        rosyjski             polski          angielski             niemiecki

zakładana objętość w arkuszach wydawniczych: …………………., w tym ilustracje, tabele, wykresy, bibliografia, indeks, inne – wykaz w załączniku.

2. Autor oświadcza, że Utwór ma charakter oryginalny i zapewnia, że został stworzony z poszanowaniem praw autorskich innych osób oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich.

3. Autor oświadcza, że Utwór jest jego ostateczną wersją oraz że jest przygotowany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów oraz zgodnie z wytycznymi Redakcji czasopisma wcześniej przedstawionymi Autorowi, do pobrania ze strony internetowej czasopisma. W terminie ………………………. Redakcja czasopisma ma prawo zweryfikowania oświadczenia Autora zawartego w zdaniu pierwszym.

4. Autor oświadcza, że jego prawa autorskie do Utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a nadto że korzystanie z Utworu i rozporządzanie nim przez Redakcję czasopisma oraz Wydawcę czasopisma nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku pojawienia się uzasadnionych roszczeń z tego tytułu, Autor zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Wydawca czasopisma (Wydawnictwo Naukowe UAM) poniósł na skutek zgłoszenia takich roszczeń, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Wydawcy bądź innych osób.

5. Autor wyraża zgodę na korzystanie z Utworu, na następujących polach eksploatacji:

digitalizacja Utworu dowolną techniką do formatu wybranego przez Wydawcę,

utrwalanie Utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów,

zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową, w szczególności w postaci książki elektronicznej (e-book) oraz w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, w szczególności on-line,

rozpowszechnianie Utworu poprzez wprowadzania do obrotu jego egzemplarzy, w szczególności w postaci książkowej drukowanej, elektronicznej (e-book),

udostępnianie, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

wykorzystywania fragmentów utworu dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. 

6. Autor oświadcza, że udziela Wydawcy czasopisma licencji niewyłącznej opisanej w pkt 5 na korzystanie z Utworu:

  1. bez żadnych ograniczeń ilościowych (w tym w zakresie liczby wydań i nakładu) i terytorialnych,
  2. bezterminowo,
  3. bez honorarium autorskiego.

7. Autor wyraża zgodę na połączenie i eksploatację jego Utworu wraz z innymi utworami i elementami nietwórczymi, jakie wejdą w skład czasopisma koordynowanego przez Redaktora Naukowego.

8. Autor wyraża zgodę, aby Wydawca czasopisma kontaktował się z Autorem za pośrednictwem Redaktora Naukowego, który w wykonaniu umowy wiążącej go z Wydawcą ma prawo zastępowania Wydawcy przy wykonywaniu niniejszej umowy.

9. Autor oświadcza, że dostarczy Utwór do Redakcji czasopisma do dnia ……………………………………………… w postaci 1 wydruku komputerowego, jak również w postaci elektronicznej w formacie .doc lub docx. na adres mailowy Sekretarza czasopisma – konrad.rachut@gmail.com.